Adatvédelmi tájékoztató Nyomtatás

 

 

A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

adatkezelési tájékoztatója


A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény kiemelt jelentőséget tulajdonít a használóktól származó személyes adatok védelmének és biztosítja a könyvtárhasználók információs önrendelkezési jogát.

Az intézmény a használók személyes adatait a 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban Rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabályok előírásainak megfelelő módon kezeli. A könyvtári adatkezelés jogalapja az 1997. évi CXL. törvény, valamint a fenntartó által jóváhagyott hatályos Használati Szabályzat.

A Rendelet értelmében az a természetes személy, aki személyes adatait az intézménynek megadja, az adatkezelés érintettjévé válik, a dombóvári Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény pedig adatkezelőnek minősül.

Az intézmény a személyes adatokat célhoz kötötten, bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Gondoskodik azok integritásáról és biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a szükséges eljárási szabályokat.

Az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése. Az 1997.évi CXL. törvény 57.§ (1) előírja, hogy „ A használónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme”. A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Használati Szabályzatának 1.6 szerint „Beiratkozáskor, személyes regisztráláskor, hosszabbításkor, a kezesség vállalásakor és az adatok változásának kártyabejelentésekor az adatokat érvényes arcképes személyazonosító okmány és lakcím bemutatásával igazolni kell: természetes személy esetében: név, születési családi és utónév, anyja születési családi és utóneve, születési hely és idő, állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím.”

A beiratkozás/regisztráció során a könyvtárhasználó további személyes adatokat is megadhat. A Használati Szabályzat szerint „ Kapcsolattartás és egyes szolgáltatások igénybe vétele érdekében a használónak célszerű egyéb elérhetőségi adatait is megadnia (e-mail, cím, telefonszám)”.

A könyvtárhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérdéseikkel, panaszaikkal a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény adatvédelmi felelőséhez fordulhatnak, aki az intézmény vezetőjének a helyettese.


Dombóvár, 2018. május 10.